Vår miljöpolicy

En naturlig del av vårt arbete är att bedriva ett aktivt och förebyggande miljöarbete. Hela vår grundtanke är att genom vår verksamhet gynna kretslopps-samhället. En optimerad energianvändning skall sättas i fokus och vid all process-utveckling och nyinstallation skall hänsyn tas till lägsta energiåtgång.

Vår strävan är att så långt det är möjligt använda oss av förnybar energi i våra verksamheter. Gällande miljölagstiftning och andra regler som vi berörs av skall följas.

Vi skall även låta oss inspireras av samhällets och kundens krav och förväntningar. Vår miljöpåverkan skall ske på ett positivt sätt genom att begränsa och förebygga utsläpp till luft, mark och vatten. Genom vårt miljöarbete skall vi bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Jonas Coltén, VD

Miljopolicy

 

UPP